“Zhratj!” (“Fressen!”)

Komponist: Olga Raveja

Kompositionsdatum: 2001/2002